Algemene Voorwaarden

Artikel 1
1.1. WB Rent, gevestigd te Someren-Heide en kantoorhoudende te Someren, met als bedrijfsmatige activiteit het verhuren van luxe toilet-, douche-, friet- en koel-,vrieswagens ,mobiele badkamers en aanverwante evenementenartikelen.
1.2. Offerte, vrijblijvend aanbod van WB Rent in de vorm van prijslijsten en/ of schriftelijke verklaringen.
1.3. Huurder, iedere natuurlijke of rechtspersoon die van of via WB Rent luxe toilet-, douche-, friet-, koel-, vrieswagen(s) en mobiele badkamers of andere voorzieningen wenst te huren.


Artikel 2
2.1. Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door WB Rent gedane offertes en alle door WB Rent te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende diensten.
2.2. Afwijkende afspraken of aanvullingen op het hieronder bepaalde in deze overeenkomst hebben alleen rechtskracht indien zij door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.


Artikel 3
3.1. De offertes van WB Rent blijven van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Op basis van beschikbaarheid. De overeenkomst komt eerst tot stand, nadat WB Rent de ontvangen opdracht schriftelijk heeft bevestigd en de huurder deze ondertekend heeft.


Artikel 4
4.1. WB Rent verbindt zich het gehuurde materiaal aan de huurder in huur af te staan. De huurder verbindt zich deze voorzieningen van WB Rent in huur aan te nemen. De huurder verplicht zich de overeengekomen huurprijs, alsmede alle uit deze overeenkomst voortvloeiende bijkomende kosten en vergoedingen, binnen de overeengekomen betalingstermijn volledig te voldoen. Huurder verplicht zich het gehuurde in goede staat te behouden. Meerdere huurders zijn hoofdzakelijk aansprakelijk voor het geheel.


Artikel 5
5.1. De huur vangt aan op de aan ommezijde overeengekomen dag en eindigt op de datum dat het gehuurde is terug ontvangen, echter met dien verstande dat indien het gehuurde binnen de termijn om welke reden dan ook dient te worden teruggenomen de huursom over de geheel overeengekomen huurtijd moet worden voldaan. Wordt het gehuurde na de overeengekomen huurtijd terug geleverd, dan is huurder verplicht de huur, op basis van de eerder overeengekomen huursom te blijven betalen. Verder blijven alle bepalingen van deze overeenkomst van kracht. De week van plaatsing is de eerste betalingsweek en de week van weghalen is de laatste betalingsweek.
5.2. De huurprijs is erop gebaseerd dat de huur op alle dagen, dus ook op erkende nationale en christelijke feestdagen normaal wordt doorbetaald (7 dagen per week). Het stopzetten van de huur is alleen schriftelijk en vooraf toegestaan. Reclamaties nadien worden niet meer in behandeling genomen. WB Rent heeft het recht een eenmaal gesloten huurovereenkomst niet te verlengen.


Artikel 6
6.1. WB Rent behoudt zich het recht voor om in ieder stadium van de huurder zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn financiële jegens WB Rent.
6.2. In geval huurder aan het desbetreffende verzoek van WB Rent geen gevolg geeft, WB Rent het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten. volledig voor rekening van de huurder. Hieruit voortvloeiende schade, kosten, interest en winstderving, komen in dit geval voor rekening van de huurder.


Artikel 7
7.1. WB Rent is gerechtigd eventuele vorderingen op huurder te verrekenen met alle schulden die WB Rent aan huurder heeft
7.2. Huurder is verplicht WB Rent direct in kennis te stellen van het beslag op de sanitaire of een aanzet daartoe. Huurder is aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig terugleveren van het gehuurde.


Artikel 8
8.1. Alle gehuurde goederen blijven onvervreemdbaar eigendom van WB Rent De huurder mag niet aan derden een recht op het gehuurde verlenen of het gehuurde onderverhuren of zijn rechten en plichten uit deze overeenkomst voortvloeiende geheel of gedeeltelijk overdragen. Huurder is niet gerechtigd het gehuurde te verplaatsen of te doen verplaatsen. Indien de huurder het gehuurde op locatie verplaatst dient de verhuurde op de hoogte geteld te worden en geschied verplaatsing geheel op eigen risico van de huurder. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat het gehuurde tijdens de duur van deze overeenkomst bij voortduring overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.


Artikel 9
9.1. Laad-, los-, vervoer- en opslagkosten van het materieel inclusief de eventuele inhoud, zijn geheel voor rekening en risico van de huurder. De huurder is verplicht zorg te dragen voor eventueel benodigde vergunningen en afdoende verzekeringen. Alle lasten en belastingen inzake van het gebruiken van het gehuurde zijn voor rekening van huurder. Huurder heeft het recht het gehuurde voor aanvang van de huurtijd te doen keuren. Maakt huurder hiervan geen gebruik, dan wordt geacht het complete materieel in goede staat te verkeren op het moment van de aanvang van de overeenkomst.


Artikel 10
10.1. Het is huurder niet toegestaan door WB Rent aangebrachte reclameteksten, afbeeldingen of welke kenmerken dan ook te verwijderen of aan het oog te onttrekken. Voorts is het huurder niet toegestaan zonder toestemming van WB Rent reclameteksten, afbeeldingen of naamsveranderingen op het gehuurde aan te brengen.


Artikel 11
11.1. Huurder is verplicht het gehuurde materieel voor het einde der huurtijd in onbeschadigde en schone staat terug te leveren. WB Rent heeft recht de toestand van het terug geleverde vast te doen stellen, en onmiddellijk de kosten van verlies of beschadiging te vorderen op huurder.


Artikel 12
12.1. Bij een niet tijdige terug levering van het gehuurde of het in gebreke blijven van huurder is WB Rent gerechtigd het gehuurde en hetgeen daartoe behoort onmiddellijk van de huurder terug te vorderen en op kosten van huurder op te halen, waarbij huurder zich verplicht vrije toegang te verlenen tot het terrein waarop het gehuurde staat.


Artikel 13
13.1. Huurder is verplicht de kosten van herstel aan WB Rent te vergoeden. Vergoeding bij het niet schoon opleveren, verlies, schade en eventueel uit te voeren reparaties dienen ter genoegen van WB Rent te worden geregeld op basis van de nieuwwaarde of wederzijds overeengekomen waarden. Huurder is verplicht de huurprijs door te betalen totdat de volledige schade aan WB Rent is vergoed of dat het gehuurde weer voor verhuur geschikt is, zulks ter beoordeling van WB Rent.


Artikel 14
14.1. Alleen de huurder zal aansprakelijk en draagplichtig zijn voor alle vorderingen, welke dan ook en door wie dan ook tegen de huurder ingesteld, veroorzaakt door of in verband met het beheer exploitatie of het gebruik van het gehuurde. Met inachtneming van het voorgestelde zal de huurder aan WB Rent elk verlies van of schade aan het gehuurde van welke aard dan ook en door welke oorzaak ook ontstaan vergoeden. Met inachtneming van het hiervoor bepaalde zal de huurder, WB Rent vrijwaren met betrekking tot alle vorderingen en alle daaruit voortvloeiende processen, kosten en uitgaven, gedaan of ingesteld door wie dan ook wegens letsel of dood door derden of wegens schade aan eigendommen en wegens elk ander verlies, schade en/of ziekte van welke aard dan ook veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit en/of in verband met het gehuurde of het gebruik daarvan.
De risico’s voor schade aan of door het gehuurde zijn geheel voor rekening van de huurder. Het gehuurde materiaal moet ten alle tijden voor WB Rent bereikbaar zijn.


Artikel 15
De huurder dient de vastgestelde huur te betalen over de gehele overeengekomen huurperiode, ongeacht of hij minder gebruik maakt van het gehuurde. Met inachtneming dat jaarlijks de tarieven kunnen worden verhoogt volgens het prijsindexcijfer en of direct bij stijgingen van inkoop-, opslag-, en of verwerkingskosten.


Artikel 16
16.1. Betaling dient te geschieden ten kantore van WB Rent , contant bij levering, dan wel op de bankrekening van WB Rent
16.2. Betalingscondities worden geregeld naar de aard van de door WB Rent te verrichten dienst. Tenzij anders overeengekomen zijn de betalingscondities als volgt; betaling per contant voor levering of indien overeengekomen betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.
16.3. WB Rent is gerechtigd om indien huurder in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de levering van de voorzieningen op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.
16.4. De gehele huurprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer onder curatelenstelling is aangevraagd van de huurder wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.
16.5. Wanneer de betaling van de toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum is WB Rent gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan huurder een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
16.6. WB Rent is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van huurder te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door huurder verschuldigd, in ieder geval wanneer WB Rent zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Uit het enkele feit dat WB Rent zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt dat de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien WB Rent het faillissement van huurder aanvraagt, is deze naast hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens der faillissementsaanvragen verschuldigd.


Artikel 17
17.1. WB Rent draagt geen aansprakelijkheid voor de door huurder geleden schade veroorzaakt door het niet tijdig opleveren van het materiaal, door welke oorzaak dan ook of gebreken aan het gehuurde in welke vorm dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld van WB Rent.Huurder verklaart dat verhuurder hem erop geattendeerd heeft dat met betrekking tot de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op, boven of in de grond, huurder zich onder meer kan verstaan met “Klic” voor informatie, op telefoonnummer 0800-0080. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gehouden met betrekking tot enige informatie door “Klic” verstrekt. In de frietwagens dient de huurder zelf voor een goedgekeurde brandblusser te zorgen.


Artikel 18
18.1. Op de onderhavige voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit de onderhavige overeenkomst zullen beslist worden door de bevoegde rechter binnen wiens ambtsgebied WB-Rent statutair is gevestigd.